22 Νοέ
Ανάπτυξη
Νέα Δράση «Επιβραβεύω – Ενισχύω τις Επιχειρήσεις»

Νέα Δράση «Επιβραβεύω – Ενισχύω τις Επιχειρήσεις»

Μια νέα δράση του ΕΣΠΑ, «Επιβραβεύω – Ενισχύω τις Επιχειρήσεις», για την επιβράβευση και ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για τη διατήρηση ή αύξηση του προσωπικού τους προαναγγέλθηκε από τον Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης, κ. Γιάννη Δραγασάκη. Αναμένεται να προκηρυχθεί αρχές Δεκεμβρίου και θα ανοίξει για υποβολές μετά από 25 ημέρες.

Αφορά επιχειρήσεις που θέλουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές μέσα από επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο, ενέργειες τυποποίησης και πιστοποίησης προϊόντων-υπηρεσιών ή/και διαδικασίες κατοχύρωσης βιομηχανικής ή/και διανοητικής ιδιοκτησίας. Πρόκειται για τη δράση «Επιβραβεύω – Ενισχύω τις Επιχειρήσεις», συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, που αφορά αποκλειστικά τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

Όπως είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γιάννης Δραγασάκης, στην παρουσίαση του σχεδίου δράσης του υπουργείου προαναγγέλλοντας τη συγκεκριμένη δράση, θα πρέπει να δοθεί κάποια επιβράβευση στις επιχειρήσεις που δεν έκαναν απολύσεις όλο αυτό τον καιρό, στις επιχειρήσεις οι οποίες προσλαμβάνουν κόσμο.

«Γι’ αυτές ακριβώς θα υπάρξουν αυτά τα κίνητρα με την έννοια της επιβράβευσης, αλλά και με την έννοια της υποστήριξης για την πρόσληψη νέων εργαζομένων» ανέφερε ο Γ. Δραγασάκης.

Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια της νέας δράσης, χρηματικά «βραβεία» έως 10.000€ θα δοθούν στις επιχειρήσεις που διατήρησαν ή αύξησαν το προσωπικό τους το τελευταίο 12μηνο πριν την υποβολή της αίτησης. Για να λάβουν αυτή την επιβράβευση, οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να προχωρήσουν επιπρόσθετα στην πρόσληψη και νέου προσωπικού, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, με επιδοτούμενο μισθολογικό κόστος.

Δικαιούχοι «Επιβραβεύω – Ενισχύω τις Επιχειρήσεις»

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, εκτός αυτών που ανήκουν στον τουριστικό κλάδο.

Οι επιχειρήσεις λοιπόν που επιθυμούν να ενταχθούν στη νέα δράση θα πρέπει να ανήκουν σε στρατηγικούς τομείς του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) – ένα από τα επτά προγράμματα του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020.

Οι επιλέξιμοι τομείς είναι οι ακόλουθοι:

 • Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
 • Υγεία
 • Υλικά-Κατασκευές

 

εργασία

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις που θα αιτηθούν για τη νέα δράση θα πρέπει να ικανοποιούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 διαχειριστικές χρήσεις 12μηνης διάρκειας.
 • Ανήκουν σε έναν από τους 8 στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑνΕΚ πλην του τουρισμού (Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία τροφίμων -Ενέργεια -Εφοδιαστική Αλυσίδα -Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες -Περιβάλλον -Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) -Υγεία -Υλικά – Κατασκευές)
 • Απασχολούν τουλάχιστον 2 ΕΜΕ εξαρτημένης σχέσης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος πριν την υποβολή της πρότασης.
 • Έχουν διατηρήσει σταθερή ή έχουν αυξήσει την απασχόληση (σε ΕΜΕ) κατά το τελευταίο 3μηνο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης έναντι του αντίστοιχου 3μήνου του προηγούμενου έτους, δηλαδή 12 μήνες πριν.
 • Δεν έχουν ασφαλιστικές εκκρεμότητες και ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές.
 • Δεν έχουν εγκριθεί και δεν υλοποιούν προγράμματα του ΟΑΕΔ σχετικά με επιδότηση νέων θέσεων εργασίας, μετατροπής θέσεων εργασίας (π.χ από μερική σε πλήρη κ.α.) την τελευταία τριετία.

Εκτός των προηγουμένων, θα πρέπει να ικανοποιούν τουλάχιστον μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Να εμφανίζουν τουλάχιστον ένα θετικό (μεγαλύτερο του μηδενός) αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων την τελευταία διετία πριν το έτος υποβολής.
 2. Να αναπτύσσουν εξαγωγική δραστηριότητα με μέσο όρο ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν την τελευταία διετία πριν το έτος υποβολής
 3. Να έχουν κατοχυρώσει πατέντα την τελευταία διετία πριν το έτος υποβολής.

 

Τα Στάδια της Δράσης

Η δράση αποτελείται από τα παρακάτω 2 διακριτά αλλά και αλληλένδετα στάδια:

Στάδιο 1: Επιβράβευση Επιχειρήσεων

Το στάδιο αυτό προβλέπει την επιβράβευση της επιχείρησης με την καταβολή 1.000€ ανά ΕΜΕ με εξαρτημένη σχέση εργασίας που έχει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Το ανώτατο βραβείο που μπορεί να λάβει μια επιχείρησης είναι για 10 ΕΜΕ (10.000€) , ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθμό των ΕΜΕ που διατήρησε ή και αύξησε.

Στάδιο 2: Ενίσχυση Επιχειρήσεων

Για τη λήψη της επιβράβευσης είναι υποχρεωτικές οι δύο κατηγορίες ενεργειών που ακολουθούν.

 1. Η πρόσληψη νέου προσωπικού σύμφωνα με το μέγεθος της επιχείρησης όπως αποτυπώνεται παρακάτω:
  Για επιχείρηση που απασχολεί το έτος αναφοράς:
  >=2 και =
  >5 και =
  >=10 και =
  Το παραπάνω μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας είναι επιλέξιμο με ανώτατο όριο τις 15.000€ ανά ΕΜΕ.
 2. Η κατάρτιση του υφιστάμενου προσωπικού έως 20% επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.  Όπως αιτείται η επιχείρηση στο πλαίσιο της δράσης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνά το ποσό των 1.000€ ανά εργαζόμενο.

Κατά το στάδιο 2 είναι επιλέξιμες, αλλά προαιρετικές, οι παρακάτω δαπάνες:

2.1 Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης βιομηχανικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας (μέγιστο 4.500€). Κόστος ανανέωσης πατέντας.

2.2 Δαπάνες τυποποίησης και πιστοποίησης προϊόντων / υπηρεσιών ή /και διαδικασιών από διαπιστευμένους φορείς του εσωτερικού ή / και εξωτερικού. Κόστος ανανέωσης υφιστάμενων πιστοποιητικών.

2.3 Δαπάνη παρακολούθησης επενδυτικού σχεδίου (μέχρι 1.500€).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να διατηρήσει σταθερή τη συνολική απασχόληση καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού της σχεδίου.

Σύμφωνα με την ειδική γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ στο υπουργείο Οικονομίας, Ευγενία Φωτονιάτα, «Ο τρόπος με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και ενεργοποιούμε τις νέες δράσεις στηρίζεται στην άμεση αξιολόγηση και μόνο σε αντικειμενικά κριτήρια, γι’ αυτό και υπάρχει ένας χρόνος μεταξύ της δημοσιοποίησης της δράσης και του ανοίγματος των υποβολών».

Για περισσότερες πληροφορίες για το παραπάνω πρόγραμμα, δωρεάν προ αξιολόγηση καθώς και ενημέρωση για την συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Τηλ 2251034460.

Μπεκίρη Πηνελόπη – Σύμβουλος επιχειρήσεων

 

Επίσης διαβάσετε:

Πρόγραμμα επιδότησης ως €75.000 για εμπόριο, εστίαση και εκπαίδευση

 

Παροχή υπηρεσιών που ανταποκρίνονται όχι μόνο στις ανάγκες του σήμερα, αλλά και σε μελλοντικές.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
02 Μαΐ

Φωτοβολταϊκά στη στέγη: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Ποιοι δικαιούνται επιδότηση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
24 Μαρ

«Σπίτι μου»: Χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια σε νέους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
15 Φεβ

Προκήρυξη Δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ