07 Οκτ
Ανάπτυξη
ΙΚΕ εναντίον Ατομικής επιχείρησης . Φορολογία και ΕΦΚΑ.Η ΙΚΕ σας συμφέρει!Τι κερδίζετε αν μετατρέψετε την ατομική σας επιχείρηση σε ΙΚΕ.

ΙΚΕ εναντίον Ατομικής επιχείρησης . Φορολογία και ΕΦΚΑ.Η ΙΚΕ σας συμφέρει!Τι κερδίζετε αν μετατρέψετε την ατομική σας επιχείρηση σε ΙΚΕ.

Με δεδομένο ότι οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν συνδεθεί με το φορολογητέο εισόδημα είναι  εύκολα αντιληπτό, ότι τα εισοδήματα των ατομικών επιχειρήσεων και των εταίρων των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ –ΕΕ ) πλήττονται ανεπανόρθωτα.

Αυτό οδηγεί  κυρίως τους παλαιότερους επιχειρηματίες να σκέφτονται για το αν τελικά  συμφέρει να διατηρήσουν την ατομική επιχείρηση ή  την προσωπική εταιρεία στην οποία συμμετέχουν (ΟΕ – ΕΕ κλπ) σε σχέση με το να δημιουργήσουν μια νέα  κεφαλαιουχικής (ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ) ή να μετατρέψουν την ήδη υπάρχουσα σε μία από τις παραπάνω.

Από τις τρεις νομικές μορφές κεφαλαιουχικών εταιριών  θα επικεντρωθούμε στις  ΙΚΕ (Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία) διότι  είναι η πλέον δημοφιλής νομική μορφή εταιρίας στον χώρο των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων  και όχι αδίκως, αφού τα  πλεονεκτήματα που προσφέρει είναι περισσότερα  των άλλων δύο,  μεγάλη ευκολία ίδρυσης, ευκολία διαχείρισης, μικρό κόστος ίδρυσης – κεφάλαιο ίδρυσης από 1 ευρώ, εξασφάλιση προσωπικής περιουσίας κ.α.

Παρόλα αυτά για να πάρετε μια τέτοια απόφαση θα πρέπει προηγουμένως να εξετάσετε ορισμένες παραμέτρους ώστε να είστε σίγουροι  ότι  αυτή η επιχειρηματική απόφαση σας θα  είναι τελικά επωφελής. Ποιοι είναι οι παράγοντες αυτοί και ποια τα οφέλη μιας τέτοιας μετατροπής;

Πρώτος παράγοντας  που θα πρέπει να εξετάσετε πριν πάρετε την απόφαση της μετατροπής της ατομικής ή της προσωπικής εταιρείας σας σε ΙΚΕ θα πρέπει να είναι το ύψος της κερδοφορίας σας. Είναι προφανές και το γνωρίζετε ότι στις ατομικές επιχειρήσεις το κέρδος θεωρείται ατομικό εισόδημα και πάνω σε αυτό υπολογίζονται και οι ατομικές εισφορές ΕΦΚΑ,  ενώ σε μια ΟΕ – ΕΕ το κέρδος  επιμερίζεται κατά το ποσοστό συμμετοχής των εταίρων στις ατομικές τους δηλώσεις  μετατρέπεται σε ατομικό εισόδημα και πάνω σε αυτό υπολογίζονται οι ασφαλιστικές  εισφορές του ΕΦΚΑ.

Στις  ΙΚΕ δίνοντας αμοιβές ΔΣ (Διοικητικού Συμβουλίου ) στους εταίρους πετυχαίνουμε την μείωση του ατομικού εισοδήματος ή τον περιορισμό του στα επίπεδα που εμείς επιθυμούμε και ταυτόχρονα εγγράφουμε στα βιβλία της εταιρείας μας την δαπάνη μισθοδοσίας, οπότε και ωφελούμαστε και σε εταιρικό φόρο αφού η αμοιβή ΔΣ εταίρου ή διαχειριστή λογίζεται ως  έξοδο για μισθωτή υπηρεσία.

Δεύτερος παράγοντας προς εξέταση είναι ο αριθμός των εταίρων που θα συμμετέχουν. Η συγκεκριμένη παράμετρος παίζει ιδιαίτερο ρόλο αφού, σε συνδυασμό τις αμοιβές ΔΣ παραπάνω, μπορούμε να «σπάσουμε» εισοδήματα σε περισσότερα του ενός ατόμου, οπότε θα πετύχουμε μεγαλύτερο έξοδο μισθοδοσίας για την εταιρεία και άρα φορολογική ελάφρυνση και παράλληλα  μικρότερα ατομικά εισοδήματα και κατ’ επέκταση μικρότερη ατομική ασφαλιστική επιβάρυνση.

Τρίτος παράγοντας που  όχι μόνο δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε αλλά να τον δούμε με πολύ μεγάλη προσοχή είναι η προστασία της  ατομικής περιουσίας του εταίρου που παρέχει μια κεφαλαιουχική εταιρία, διότι  οι εταίροι των κεφαλαιουχικών εταιριών  δεν ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρίας με την προσωπική τους περιουσία. Όταν μεγαλώνει ο τζίρος μια εταιρίας μεγαλώνουν και οι ανάγκες της για ανάπτυξη και επενδύσεις  (κτίρια, νέα προϊόντα, υποκαταστήματα, εξοπλισμός κτλ) γεγονός που την οδηγεί πολλές φορές στον τραπεζικό δανεισμό.

Για να γίνουν τα ανωτέρω κατανοητά και ειδικότερα αυτά που αφορούν τις ελαφρύνσεις, παραθέτουμε ένα παράδειγμα, όπου απεικονίζεται η ωφέλεια τόσο σε φορολογικό όσο και ασφαλιστικό επίπεδο.

γυναικείο επιχειρείν

«Το «κεφάλαιο του 1 ευρώ» απλοποιεί τη σύσταση των εταιρειών»

Η ΙΚΕ πλεονεκτεί γενικώς για κέρδη προ φόρων από 20.000 € και πάνω. 

Φορολογία ΙΚΕ 2018 – Παράδειγμα

ΙΚΕ με τουλάχιστον 2 εταίρους, ένας εκ των οποίων είναι και διαχειριστής:

Δεδομένα, σταθερές:

 • 50.000 € κέρδος προ φόρων
 • Για την πρώτο έτος, διαχειριστική χρήση λειτουργίας.
 • Οι ασφαλιστικές εισφορές του διαχειριστή της ΙΚΕ για το πρώτο έτος, είναι οι ελάχιστες 169,75 € μηνιαίως. Για το δεύτερο έτος λειτουργίας της επιχείρησης, υπολογίζονται επί των αμοιβών διαχείρισης (ή του συνόλου αμοιβής διαχείρισης + μέρισμα του μοναδικού εταίρου μονοπρόσωπης ΙΚΕ) του πρώτου έτους – χρήσης.
 • Συντελεστής φορολογίας εισοδήματος = 29% επί του κέρδους (έσοδα – έξοδα).
 • Συντελεστής φορολογίας μερισμάτων = 15% επί των μερισμάτων.
 • Συντελεστής προκαταβολής Φόρου για την 1η χρήση = 50 %
 • Συντελεστής προκαταβολής Φόρου για την 2η χρήση = 100 %
 • Συντελεστής σχηματισμού τακτικού αποθεματικού επί των κερδών μετά φόρων = 5%
 • Η προκαταβολή του πρώτου έτους, συμψηφίζεται με το χρεωστικό υπόλοιπο φόρου του 2ου έτους.
 • Η διανομή μερίσματος, από τα καθαρά κέρδη της χρήσης δεν είναι υποχρεωτική εκ του νόμου.

 

Ανάλυση Φορολογίας ΙΚΕ:

 • Κέρδος προ Φόρων (έσοδα – έξοδα) = 50.000 €
 • Φόρος εισοδήματος = 50.000 € x 29% = 14.500 €
 • Προκαταβολή Φόρου = 50% x 14.500 € = 7.250 €
 • Σύνολο φόρου & προκαταβολής = 21.750 €
 • Κέρδος μετά φόρων = 50.000 € – 21.750 € = 28.250 €
 • Τακτικό Αποθεματικό = 28.250 € x 5% = 1.412,50 €
 • Υπόλοιπο προς Διανομή = 26.837,50 €
 • Διανομή του συνόλου (100%) του υπολοίπου 26.837,50 € ως μέρισμα στους εταίρους. Σημείωση: το % διανομής αποφασίζεται από τους εταίρους και μπορεί να είναι και 0%.
 • Φόρος μερίσματος = 26.837,50 x 15% = 4.025,62
 • Καθαρό αποτέλεσμα = 22.711,88 €

% Καθαρού αποτελέσματος δια του κέρδους προ φόρων = 22.711,88/ 50.000 = 45,6%.

ΕΦΚΑ Διαχειριστή ΙΚΕ:

(ένας εκ των εταίρων, τουλάχιστον 2μελούς και όχι μονοπρόσωπης ΙΚΕ), με την παραδοχή ότι δεν θα λαμβάνει αμοιβή διαχείρισης, αλλά μόνο μέρισμα. Δεν επιβάλλεται ασφαλιστική εισφορά επί των μερισμάτων.

Για το πρώτο έτος 2018 = Η ελάχιστη εισφορά 167,95 € μηνιαίως.

Για το 2ο έτος 2019 με μηδενική αμοιβή διαχείρισης = 167,95 € μηνιαίως (έστω και αν λάβει μέρισμα).

Για το 2ο έτος 2019 αν λαμβάνει μηναία αμοιβή διαχείρισης (π.χ. 1.500 €) = (1.500 € x 26.95%) = 404,25 € μηνιαίως.

Για την μονοπρόσωπη ΙΚΕ ο υπολογισμός του ΕΦΚΑ του 2ου έτους θα γίνει υπολογίζοντας το 26,95% του αθροίσματος της τυχόν αμοιβής διαχείρισης συν τα τυχόν μερίσματα. Η μονοπρόσωπη ΙΚΕ μειονεκτεί συνεπώς έναντι της πολυμελούς ΙΚΕ. 

 

επιχείρηση συνεργασία

«H νέα εταιρική μορφή μπορεί να ικανοποιήσει ποικίλες ανάγκες.

Απλοποιεί επίσης τις σχέσεις των εταίρων και τη λειτουργία της εταιρείας»

 Φορολογία ατομικής επιχείρησης 2018.

Δεδομένα – σταθερές:

 • 50.000 € κέρδος προ φόρων
 • Για την πρώτο έτος, διαχειριστική χρήση λειτουργίας.
 • Συντελεστής προκαταβολής φόρου εισοδήματος = 100 % (από το πρώτο κιόλας έτος -χρήση).
 • Συντελεστής φορολογίας = 22% στα κέρδη έως 20.000€.
 • Συντελεστής φορολογίας = 29% στα κέρδη 20.001€ έως 30.000€.
 • Συντελεστής φορολογίας = 37% στα κέρδη 30.001€ έως 40.000€.
 • Συντελεστής φορολογίας = 45% στα κέρδη άνω των 40.001€.
 • Εισφορά Αλληλεγγύης = 0% στα εισοδήματα έως 12.000€.
 • Εισφορά Αλληλεγγύης = 2,2% στα εισοδήματα 12.001€ έως 20.000€.
 • Εισφορά Αλληλεγγύης = 5% στα εισοδήματα 20.001€ έως 30.000€.
 • Εισφορά Αλληλεγγύης = 6,5% στα εισοδήματα 30.001€ έως 40.000€.
 • Εισφορά Αλληλεγγύης = 7,5% στα εισοδήματα 40.001€ έως 65.000€.
 • Εισφορά Αλληλεγγύης = 9% στα εισοδήματα 65.001€ έως 220.000€.
 • Εισφορά Αλληλεγγύης = 10% στα εισοδήματα άνω 220.001€.

Ανάλυση φορολογίας:

 • Κέρδος προ Φόρων (έσοδα – έξοδα) = 50.000 €
 • Φόρος εισοδήματος = 20.000 € x 22% = 4.400 €
 • Φόρος εισοδήματος = 10.000 € x 29% = 2.900 €
 • Φόρος εισοδήματος = 10.000 € x 37% = 3.700 €
 • Φόρος εισοδήματος = 10.000 € x 45% = 4.500 €
 • Συνολικός Φόρος εισοδήματος = 15.500 €
 • Προκαταβολή Φόρου = 100% x 15.500 € = 15.500 €
 • Σύνολο προκαταβολής και Φόρου = 31.000 €
 • Εισφορά αλληλεγγύης επί των 50.000 € του κέρδους προ φόρων = 2.076 €
 • Καθαρό αποτέλεσμα, κέρδος = 16.924 €

% Καθαρού αποτελέσματος δια του κέρδους προ φόρων = 16.294/ 50.000 = 33,8%.

ΕΦΚΑ Ατομικής επιχείρησης:

Για το πρώτο έτος 2018 = Η ελάχιστη εισφορά 167,95 € μηνιαίως.

Για το 2ο έτος 2019 = (50.000 € x 26,95%)/12 = 1.122.91 € μηνιαίως.

Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, η  ΙΚΕ με αμοιβές ΔΣ συμφέρει σε κάθε περίπτωση και δημιουργεί ωφέλεια 12.000 περίπου κάτι που καθιστά ξεκάθαρη την απόφαση για μετατροπή της εταιρείας.

Κλείνοντας  θέλουμε να επισημάνουμε ότι κάθε περίπτωση μετατροπής θα πρέπει να εξετάζεται διεξοδικά με τον λογιστή – φοροτεχνικό σας  και να λαμβάνονται υπ’ όψιν όλοι οι πιθανοί παράγοντες που επηρεάζουν τόσο την εταιρεία όσο και τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτή.

Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για την ίδρυση ΙΚΕ ή μετατροπή της εταιρείας σας σε ΙΚΕ!

Για περισσότερες λεπτομέρειες κλείστε σήμερα ραντεβού μαζί μας για μια διεξοδική ενημέρωση.

Μπεκίρη Πηνελόπη

Λογιστής Α΄Τάξης – Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Παροχή υπηρεσιών που ανταποκρίνονται όχι μόνο στις ανάγκες του σήμερα, αλλά και σε μελλοντικές.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
02 Μαΐ

Φωτοβολταϊκά στη στέγη: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Ποιοι δικαιούνται επιδότηση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
24 Μαρ

«Σπίτι μου»: Χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια σε νέους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
15 Φεβ

Προκήρυξη Δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ