10 Ιαν
Ανάπτυξη
ΕΣΠΑ: Έως 70% επιδότηση σε υφιστάμενες επιχειρήσεις στο Βόρειο Αιγαίο

ΕΣΠΑ: Έως 70% επιδότηση σε υφιστάμενες επιχειρήσεις στο Βόρειο Αιγαίο

Ξεκίνησαν οι υποβολές προτάσεων στη Δράση Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων” στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Αφορά τα νησιά Λέσβος, Σάμος, Χίος, Λήμνος, Ικαρία, Φούρνοι, Θύμαινα, Αη Στράτης, Οινούσσες, Ηρωική Νήσος Ψαρών).

Βασικός στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση του εκσυγχρονισμού ή της επέκτασης υφισταμένων και νέων επιχειρήσεων μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης, με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και καινοτομίας σε επίπεδο επιχείρησης, έχοντας ως στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του παραγόμενου προϊόντος/υπηρεσίας και την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Η Δράση αυτή αναμένεται να συμβάλει στην παραγωγή νέων /καινοτόμων /εξελιγμένων (βελτιωμένων) προϊόντων και υπηρεσιών, υψηλής προστιθέμενης αξίας, με σκοπό τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων της Περιφέρειας, καθώς και στη διείσδυση σε νέες αγορές.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι στο πρόγραμμα είναι παραγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχείρησης εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε., Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 (ΚΟΙΝΣΕΠ), Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α).

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων, είναι οι ακόλουθες:

  • Η επιχείρηση να έχει την ιδιότητα της Μικρομεσαίας Επιχείρησης σύμφωνα με τον Ορισμό των ΜΜΕ της σύστασης της ΕΕ 2003/361/ΕΚ και στο Παράρτημα του ΚΑΝ. (ΕΚ) 651/2014 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής.
  • Οι επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης κατά την υποβολή της πρότασης.
  • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να χωροθετείται αποκλειστικά στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των 50.000 € και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 300.000 €. Οι δικαιούχοι θα επιδοτηθούν (ποσοστό ενίσχυσης έως 70%) για τις ακόλουθες δαπάνες:

  • Κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού (κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, μηχανήματα/εξοπλισμός, άϋλες δαπάνες)
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
  • Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
  • Ενισχύσεις Καινοτομίας
  • Δαπάνες προσωπικού (Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού)

Διευκρινίζεται ότι:

  • Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι 31/03/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες για το παραπάνω πρόγραμμα, δωρεάν προ αξιολόγηση καθώς και ενημέρωση για την συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών μπορείτε να επικοινωνήσετε με το office4you στο τηλ 2251034460.

Ενδιαφέρεστε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα;

Παροχή υπηρεσιών που ανταποκρίνονται όχι μόνο στις ανάγκες του σήμερα, αλλά και σε μελλοντικές.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
11 Σεπ

Νεό Πρόγραμμα LEADER για Επιχειρήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
02 Μαΐ

Φωτοβολταϊκά στη στέγη: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Ποιοι δικαιούνται επιδότηση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
24 Μαρ

«Σπίτι μου»: Χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια σε νέους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ