23 Oct
Επιδόματα-ΕΣΠΑ
Στήριξη της επιχειρηματικότητας λόγω της πανδημίας του covid-19 στο Βόρειο Αιγαίο: Όλες οι πληροφορίες

Στήριξη της επιχειρηματικότητας λόγω της πανδημίας του covid-19 στο Βόρειο Αιγαίο: Όλες οι πληροφορίες

Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στο Βόρειο Αιγαίο και στοχεύει στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

Πρόκειται για κεφάλαιο κίνησης, που θα δοθεί στις επιχειρήσεις για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις δυσμενείς επιπτώσεις που έχει η πανδημία του κορονοϊού στα οικονομικά τους.

Στόχοι Προγράμματος

Ο άξονας προτεραιότητας της επιχορήγησης είναι η άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής / επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την καινοτομία. Στόχος είναι οι επιχειρήσεις να γίνουν βιώσιμες και να αναπτύξουν την ανταγωνιστικότητα τους. Ακόμη πέρα από τη βιωσιμότητα στόχο αποτελεί και η επέκταση και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών.

Χαρακτηριστικά Προγράμματος

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000,00 € και μέγιστο τα 50.000,00€. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα:

 • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
 • των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
 • του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
 • του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση 
 • του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές/ Βιολογικές δραστηριότητες)
 • των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων

ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο των 50.000,00€, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 50.000,00 €, ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 5.000€, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην Δράση.

Ποιές αιτήσεις γίνονται αποδεκτές

 • Έχουν υποβάλλει την δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την χρήση του 2019 έως την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης.
 • Έχουν συμπληρώσει τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων με τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που έχει υποβληθεί έως την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης.

Όροι & Προϋποθέσεις συμμετοχής

 1.  Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
 2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
 3. Να έχει συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας ή τουλάχιστον κύριας δραστηριότητας.
 4. Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση.
 5. Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.
 6. Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 10.000€ : 
  • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
  • των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
  • του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
  • του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση 
  • του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές/ Βιολογικές δραστηριότητες)
  • των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων
 7. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.
 8. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα:
  • Ανώνυμη Εταιρία
  • Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης 
  • Ομόρρυθμη Εταιρία
  • Ετερόρρυθμη Εταιρία
  • Ι.Κ.Ε
  • Ατομική Επιχείρηση
  • Ν.Ε.Π.Α.
  • Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 
  • Συνεταιρισμός 
  • Δικηγορική Εταιρία 
 9. Να μην είναι προβληματικές.
 10. Κατά παρέκκλιση μπορούν να χορηγηθούν ενισχύσεις σε πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις που ήταν προβληματικές.
 11. Οι τομείς μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, να δεσμευτούν για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.
 12. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης.
 13. Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η δικαιούχος επιχείρηση θα έχει Αναλυτική Πρόσκληση Δράσης.

ΔΕΝ έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης Χρηματοδότησης:

 • οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, 
 • οι εξωχώριες εταιρείες, 
 • τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου οι δημόσιες επιχειρήσεις,
 • οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους
 • οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1) Έντυπο υποβολής (Αρκεί μόνο η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ. ΠΡΟΣΟΧΗ θα πρέπει να έχει γίνει οριστικοποίηση)
2) Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το TaxisNet, στην οποία θα εμφανίζεται η Ημερομηνία Έναρξης, οι Δραστηριότητες της Επιχείρησης (ΚΑΔ) καθώς και τα Αναλυτικά Στοιχεία αυτής.
3) Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ 
4) Υπεύθυνες δηλώσεις Ν. 1599/86 
5) α) Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση ή περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή σε εξυγίανση ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών β) Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση, ή θέση σε αναγκαστική διαχείριση, ή θέση σε εξυγίανση ή σε παύση πληρωμών ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών.
6) Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας
7) Οικονομικά στοιχεία ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων Α.
8) Περιοδική Δήλωση Φ.Π.
9) Φορολογική Ενημερότητα ή Βεβαίωση Οφειλών της επιχείρησης

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής προτάσεων: 23/11/2020, 15:00

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, δωρεάν προ αξιολόγηση καθώς και ενημέρωση για την συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Office4you στα τηλ 2251034460 , 2251055625 ή στο info@office4you.gr.

Παροχή υπηρεσιών που ανταποκρίνονται όχι μόνο στις ανάγκες του σήμερα, αλλά και σε μελλοντικές.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
12 Jan

Στην τελική ευθεία το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τη δημιουργία e-shop

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
11 Jan

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας για 3.000 ανέργους με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία και στις γυναίκες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
07 Jan

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016: 3 νέες προκηρύξεις για την ενίσχυση επιχειρήσεων, ύψους 525 εκατ. €

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ