20 Νοέ
Ανάπτυξη
«Μπόνους» έως €10.000 για μικρομεσαίες που διατήρησαν προσωπικό

«Μπόνους» έως €10.000 για μικρομεσαίες που διατήρησαν προσωπικό

Ενεργοποιείται το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Επιβραβεύω – Ενισχύω τις Επιχειρήσεις», προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λήψη του «βραβείου» από τις εταιρείες. Ποιες είναι οι εξαιρέσεις για τη συμμετοχή.

«Μπόνους» έως €10.000 για μικρομεσαίες που διατήρησαν προσωπικό

Χρηματικά βραβεία ύψους έως 10.000 ευρώ θα αρχίσει να απονέμει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης σε όσες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις διατήρησαν ή αύξησαν το προσωπικό τους τελευταίους 12 μήνες προ της υποβολής της αίτησης. Αρκεί, βέβαια, να προχωρήσουν στην πρόσληψη και νέου προσωπικού, το μισθολογικό κόστος του οποίου θα είναι επιδοτούμενο.Η «απονομή» των βραβείων και η επιδότηση της νέας απασχόλησης θα γίνει μέσω του νέου προγράμματος του ΕΣΠΑ «Επιβραβεύω – Ενισχύω τις Επιχειρήσεις»,συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, που αναμένεται να «ανοίξει» εντός του Δεκεμβρίου. Σημειώνεται ότι το νέο προσωπικό δεν είναι απαραίτητο να είναι πλήρους απασχόλησης, καθώς λαμβάνονται υπόψη οι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) και όχι ο αριθμός των εργαζομένων. Από το πρόγραμμα εξαιρούνται οι τουριστικές επιχειρήσεις.

Διευκρινίζεται ότι ο αριθμός των απασχολούμενων εκφράζεται σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ). Οποιοσδήποτε εργάστηκε με πλήρες ωράριο μέσα στην επιχείρηση ή για λογαριασμό της κατά τη διάρκεια όλου του έτους αναφοράς, υπολογίζεται ως μία μονάδα. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν όλο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση, αντιστοιχούν σε κλάσματα μιας ΕΜΕ.

Δικαιούχοι

Όπως προαναφέρθηκε, το πρόγραμμα ενισχύει αποκλειστικά πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης ικανοποιούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 Εχουν κλείσει τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.

 Ανήκουν στους οκτώ στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑνΕΚ (πλην τουρισμού). Δηλαδή στους τομείς: Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία τροφίμων -Ενέργεια -Εφοδιαστική Αλυσίδα -Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες -Περιβάλλον -Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) -Υγεία -Υλικά – Κατασκευές.

 Απασχολούν τουλάχιστον δύο ΕΜΕ εξαρτημένης σχέσης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος πριν την υποβολή της πρότασης.

 Εχουν διατηρήσει σταθερή ή έχουν αυξήσει την απασχόληση (σε ΕΜΕ) κατά το τελευταίο τρίμηνο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του προηγούμενου έτους, ήτοι 12 μήνες πριν.

– Δεν έχουν ασφαλιστικές εκκρεμότητες και ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές.

 Δεν έχουν εγκριθεί και δεν υλοποιούν προγράμματα του ΟΑΕΔ σχετικά με επιδότηση νέων θέσεων εργασίας, μετατροπής θέσεων εργασίας (π.χ από μερική σε πλήρη κ.α) την τελευταία τριετία.

Πέραν των παραπάνω, θα πρέπει να ικανοποιούν τουλάχιστον μία εκ των παρακάτω προϋποθέσεων:

1. Εμφανίζουν τουλάχιστον ένα θετικό (μεγαλύτερο του μηδενός) αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων την τελευταία διετία πριν το έτος υποβολής.

2. Αναπτύσσουν εξαγωγική δραστηριότητα με μέσο όρο ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν την τελευταία διετία πριν το έτος υποβολής

3. Εχουν κατοχυρώσει πατέντα την τελευταία διετία πριν το έτος υποβολής.

Η δράση αποτελείται από δύο διακριτά και αλληλένδετα στάδια. Το στάδιο της Επιβράβευσης και το στάδιο της Ενίσχυσης.

Στάδιο 1: Επιβράβευση Επιχειρήσεων

Το στάδιο αυτό προβλέπει την επιβράβευση της επιχείρησης με καταβολή 1.000 ευρώ ανά ΕΜΕ με εξαρτημένη σχέση εργασίας που έχει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Το ανώτατο βραβείο που μπορεί να λάβει μια επιχείρησης είναι για 10 ΕΜΕ, ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθμό των ΕΜΕ που διατήρησε ή και αύξησε.

Στάδιο 2: Ενίσχυση Επιχειρήσεων

Για τη λήψη της επιβράβευσης είναι υποχρεωτικές οι δύο κατηγορίες ενεργειών που ακολουθούν.

Α) η πρόσληψη νέου προσωπικού σύμφωνα με το μέγεθος της επιχείρησης όπως αποτυπώνεται παρακάτω:

Για επιχείρηση που απασχολεί το έτος αναφοράς:

>=2 και =

>5 και =

>=10 και =

Το παραπάνω μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας είναι επιλέξιμο με ανώτατο όριο τις 15.000 ευρώ ανά ΕΜΕ.

Β) η κατάρτιση του υφιστάμενου προσωπικού έως 20% επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου που αιτείται η επιχείρηση στο πλαίσιο της δράσης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνά το ποσό των 1.000 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Κατά το στάδιο 2 είναι επιλέξιμες, αλλά προαιρετικές, οι παρακάτω δαπάνες:

2.1 Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης βιομηχανικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας (μέγιστο 4.500 ευρώ). Κόστος ανανέωσης πατέντας.

2.2 Δαπάνες τυποποίησης και πιστοποίησης προϊόντων / υπηρεσιών ή /και διαδικασιών από διαπιστευμένους φορείς του εσωτερικού ή / και εξωτερικού. Κόστος ανανέωσης υφιστάμενων πιστοποιητικών.

2.3 Δαπάνη παρακολούθησης επενδυτικού σχεδίου (μέχρι 1.500 ευρώ).

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να διατηρήσει σταθερή τη συνολική απασχόληση καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού της σχεδίου.

 

πηγή:euro2day.gr

Παροχή υπηρεσιών που ανταποκρίνονται όχι μόνο στις ανάγκες του σήμερα, αλλά και σε μελλοντικές.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
06 Μαρ

Φορολογικές δηλώσεις 2024: Πότε ξεκινούν – Ποιοι θα δουν φορολοεαφρύνσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
27 Φεβ

Οι Φορολογικές αλλαγές στη Βραχυχρόνια μίσθωση για το 2024. Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζετε.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
19 Οκτ

Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ηλικίας 30-55 ετών της ΔΥΠΑ – ΟΑΕΔ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ