03 Μαρ
Επιχειρήσεις
2.000 ευρώ σε λογιστές για ηλεκτρονικό εξοπλισμό

2.000 ευρώ σε λογιστές για ηλεκτρονικό εξοπλισμό

 03_03_2022 | 17:30

 

Η νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών» αφορά στην ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης των αυτοαπασχολούμενων λογιστών για εκσυγχρονισμό υπηρεσιών και υποδομών.

Στόχος της Δράσης είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των γραφείων τους προκειμένου να έχουν την δυνατότητα να παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες, αλλά και να μπορούν να αξιοποιήσουν τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία στις καθημερινές τους εργασίες, περιορίζοντας έτσι την απώλεια εισοδημάτων και υποστηρίζοντας την ικανότητα ανταπόκρισής τους σε απαιτήσεις ψηφιακού εκσυγχρονισμού των γραφείων τους.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

Επιδοτούνται αιτήσεις με επιχορήγηση από 1.500 ευρώ έως 2.000 ευρώ, ανάλογα με τα έσοδα του 2020, για δαπάνες ψηφιακού εκσυγχρονισμού.

Με στόχο τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των γραφείων των λογιστών επιχορηγούνται αποκλειστικά οι ακόλουθες δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού:

  • Εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνίας (όπως Desktop PC και περιφερειακά, laptop,servers,πολυμηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής)
  • Λογισμικά απαραίτητα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης (όπως αγορά λογισμικού και συνδρομή για ένα έτος)

Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες για κινητά τηλέφωνα, tablets, συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας ή άλλες ομοειδείς συνδέσεις και οι κάθε είδους συνδρομές σε περιοδικά ή βιβλιοθήκες (έντυπες ή ηλεκτρονικές).

 

Δικαιούχοι είναι όλοι οι λογιστές – φοροτεχνικοί κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή – φοροτεχνικού κατά τάξεις και Νομικά Πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών που έχουν καταχωριστεί στα οικεία Μητρώα που τηρούνται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, και να έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και τις 28/02/2022.

Επιλέξιμος είναι ο ΚΑΔ: 69.20 – Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου-παροχή φορολογικών συμβουλών, καθώς και το σύνολο των υποκείμενων ΚΑΔ αυτού.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας ορίζεται η 1/1/2021. Η προθεσμία ολοκλήρωσης είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31/12/2023.

Οι ωφελούμενοι οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2021 δύναται να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500 ευρώ.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Τετάρτη 9/3/2022 και ώρα 12:00. 

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Δευτέρα 18/4/22 και ώρα 15:00


Για περισσότερες πληροφορίες για τα παραπάνω προγράμματα μπορείτε να επικοινωνήσετε με τo Office4you στo τηλέφωνo 2251034460.

Παροχή υπηρεσιών που ανταποκρίνονται όχι μόνο στις ανάγκες του σήμερα, αλλά και σε μελλοντικές.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
19 Οκτ

Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ηλικίας 30-55 ετών της ΔΥΠΑ – ΟΑΕΔ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
13 Οκτ

Προδημοσίευση δέσμης δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
11 Σεπ

Νεό Πρόγραμμα LEADER για Επιχειρήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ