«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων  Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων’’, είναι το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που θα προκηρυχθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, με προϋπολογισμό 120 εκ. € για επενδύσεις από 25.000 έως 400.000 €. 

Πολύ σημαντικές είναι οι επιλέξιμες δαπάνες, τις οποίες δημοσιεύουμε, με το ανώτατο όριο ανά δαπάνη.

Πιο συγκεκριμένα, οι λεπτομέρειες του προγράμματος έχουν ως εξής:

Επιλέξιμοι τομείς
 • α) Ξενοδοχεία με δυναμικότητα  20 έως και 50 κλίνες
 • β) Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων
 • γ) Camping
 • δ) Tουριστικές επιπλωμένες κατοικίες ( τουλάχιστον 4 κατοικίες)
 • ε) Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα (3 και 4 κλειδιά) με ελάχιστη δυναμικότητα 20 κλίνες
 • στ) Τουριστικά γραφεία
 • ζ) Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων κλπ
 • η) Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ) με ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του ν. 711/1977.
 • θ) Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.
 • ι) Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού (Αθλητικός Τουρισμός, Θαλάσσιος Τουρισμός, Τουρισμός Υπαίθρου, κ.α.)
 Δικαιούχοι ενίσχυσης
 • Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις
 • Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης ως τουριστικές και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης
 • Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης ισχύουν σωρευτικά :
  • Ο ΚΑΔ που δύναται να έχουν αποκτήσει πρέπει να συνδέεται αποκλειστικά με τη λειτουργία τουριστικού καταλύματος ή/και να έχουν αποκτήσει τους ΚΑΔ : 41.20.20.01 ή 41.20.20.02
  • Το ΑΦΜ δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα
  • Δεν έχει εκδοθεί ή άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος στο οποίο αφορά η αίτηση χρηματοδότησης
  • Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος (έως 80%)
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός- Εγκαταστάσεις & Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος (έως 80%)
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης (μέχρι 3.000,00€ ανά πιστοποιητικό)
 • Προβολή – Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις (έως 5% & μέχρι 15.000€))
 • Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου (μέχρι 40.000 €)
 • Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού (μέχρι 10.000€)
 • Μεταφορικά μέσα (μέχρι 25.000€)
 • Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου (έως 20%& μέχρι 4.000 €)
Σημαντικά σημεία

Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων: από 25.000,00 € έως 400.000,00€ .

Προκαταβολή: έως 40% της εγκεκριμένης επιδότησης 

Δυνατότητα χρήσης Escrow Account

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών: η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης


 


Πηγή: www.espa.gr