Βασικός στόχος της Δράσης ΕΤΑΚ «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης μπορούν να υποβάλλονται από σήμερα έως και 17 Μαΐου 2017είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς. Oι αιτήσεις θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις τρεις παρακάτω παρεμβάσεις

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, με βασικό στόχο την υποστήριξη της έρευνας, τη προώθηση της καινοτομίας και την ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς, με βασικό στόχο τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών. 

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων, με στόχο την προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι: 

α) Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί» και 

β) Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις».

Eπιλέξιμες κατηγορίες δαπανών: 

 1. Δαπάνες προσωπικού 
 2. Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού 
 3. Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα 
 4. Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο 
 5. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου 
 6. Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας 
 7. Δαπάνες καινοτομίας 
 8. Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις 

Ανώτερος Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης ανά Παρέμβαση σε ευρώ:

I Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις έως: 

 • 200.000 ευρώ εάν συμμετέχει μία επιχείρηση 
 • 350.000 ευρώ εάν συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις 
 • 450.000 ευρώ εάν συμμετέχουν τρείς επιχειρήσεις 
 • 500.000 ευρώ εάν συμμετέχουν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις 

II Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: έως 1.000.000 ευρώ  

III Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: έως 2.000.000 ευρώ. 

Η ένταση της ενίσχυσης ανά επιλέξιμη δραστηριότητα εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και από τον χαρακτηρισμό των ενοτήτων εργασίας ως προς την κατηγορία δραστηριότητας.

Περισσότερες πληροφορίες για τη Δράση μπορείτε να επικοινωνήστε με το γραφείο μας στο τηλ 2251034460.

Μπεκίρη Πηνελόπη

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης

Οικονομολόγος μελετητής

 


Πηγή: www.espa.gr