Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται η προκήρυξη του δεύτερου κύκλου των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, με αυξημένους προϋπολογισμούς και με αλλαγές και εξειδικεύσεις στη βάση της εμπειρίας από τον Α’ κύκλο, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Αλέξη Χαρίτση.

Στο πλαίσιο αυτό, το OFFICE4YOU Consulting, ενόψει των νέων προσκλήσεων, προσφέρει δωρεάν ενημέρωση και προ-αξιολόγηση του επενδυτικού σας σχεδίου με στόχο να μελετήσετε τις πιθανότητες ένταξης σας στα προγράμματα βάσει των προκηρύξεων. Στη συνάντηση που θα οριστεί την ημερομηνία και την ώρα που σας εξυπηρετεί, τα στελέχη μας θα σας παρέχουν πλήρη ενημέρωση σχετικά με το περιεχόμενο του Προγράμματος που σας ενδιαφέρει, τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής και τα βαθμολογούμενα κριτήρια. Στη συνέχεια πραγματοποιείται η δωρεάν προ-αξιολόγηση που εξετάζει τις πιθανότητες ένταξης της πρότασής σας.

Το ανθρώπινο δυναμικό του γραφείου μας θα αναλάβει την υποβολή της αίτησης ένταξης στα Αναπτυξιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ και την εκπόνηση της οικονομοτεχνικής μελέτης. Η πολυετής εμπειρία, η υψηλή κατάρτιση και η εξειδίκευση στη διαχείριση επενδυτικών σχεδίων έχουν κατοχυρώσει ένα υψηλό ποσοστό επιτυχιάς όσον αφορά την εξεύρεση χρηματοδότησης για κάθε πελάτη.

Για δωρεάν ενημέρωση και προ-αξιολόγηση του επενδυτικού σας σχεδίου επικοινωνήστε με το OFFICE4YOU Consulting στο 22251034460. Αναλυτικά, τα προγράμματα που θα ανακοινωθούν:

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Το Πρόγραμμα αφορά στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα). Δυνατότητα επίσης, υπάρχει για τη σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων/μορφών επιχείρησης.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 5.000 έως 25.000€. Το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού των 25.000 € αυξάνεται εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα, στην περίπτωση συνεργασίας δύο συμμετεχόντων δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου δύναται να ανέλθει έως 40.000 €, ενώ στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσοτέρων δικαιούχων έως 50.000 €. Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης.

 

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Το Πρόγραμμα αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 15.000€ έως 60.000€, για την κάλυψη 100% ισόποσων επιλέξιμων δαπανών για διάστημα μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ, δηλαδή στους τομείς της Αγροδιατροφής, της Ενέργειας, των Πολιτιστικών - Δημιουργικών Βιομηχανιών, της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, του Περιβάλλοντος, των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), της Υγείας - Φαρμάκων και των Υλικών - Κατασκευών.

 

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι η αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους 8 στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑνΕΚ (Αγροδιατροφή/Βιομηχανία τροφίμων, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, Logistics, Υγεία, Υλικά-Κατασκευές, Πολιτιστικές βιομηχανίες), προκειμένου να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστική τους θέση επενδύοντας στον τεχνολογικό, οργανωτικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους ή/και την αναδιαμόρφωση των λειτουργιών ή των προϊόντων/υπηρεσιών τους.

Τα ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν σαφή στόχευση στη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 15.000€ και να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των 200.000€ στην περίπτωση που ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης το έτος 2015 ήταν μεγαλύτερος των 200.000€.

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

 

Ενίσχυση της ίδρυσης νέων τουριστικών µονάδων ή επέκτασης υφιστάµενων µε την ανέγερση νέων µονάδων

Βασικός στόχος του προγράμματος θα είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων και υπό σύσταση μικρομεσαίων τουριστικών μονάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Η χρηματοδότηση θα καλύπτει έως το 50% των επιλέξιμων δαπανών και η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων θα είναι έως 24 μήνες.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα και προ-αξιολόγηση επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251034460.


Πηγή: www.office4you.gr