Σας Παρέχουμε:

  • Έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη.
  • Επίβλεψη και αναδιοργάνωση του δικού σας Λογιστηρίου με εσωτερικούς ελέγχους.
  • Κάλυψη όλων των αναγκών του τμήματος μισθοδοσίας
  • Προσλήψεις, αποχωρήσεις, σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων, σύνταξη και υποβολή καταστάσεων επιθεώρησης εργασίας, σύνταξη και υποβολή ΑΠΔ στο ΙΚΑ ή ηλεκτρονικά, κ.τ.λ.
  • Έκδοση αποδείξεων πληρωμών, βεβαιώσεων αποδοχών και συναφών
  • Απόδοση εισφορών μέσω τραπέζης, e-banking κ.λ.π.
  • Αποζημιώσεις απολύσεων, επιδοτήσεις θέσεων εργασίας