ΕΚΠΟΝΟΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το OFFICE4YOU παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και οργανισμούς για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων (Τεχνοοικονομικές Μελέτες Υπαγωγής σε Επιδοτούμενα Προγράμματα) μέσω της αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων στο πλαίσιο εθνικών ή/και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών όπως:


Στο πλαίσιο αυτό, το OFFICE4YOU αναλαμβάνει πλήρως την εκπόνηση του φακέλου υποψηφιότητας της ενδιαφερόμενης επιχείρησης σε συγκεκριμένο πρόγραμμα, που περιλαμβάνει:


 • Έλεγχο επιλεξιμότητας του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου για την υπαγωγή της επιχείρησης στο εκάστοτε πρόγραμμα ενίσχυσης
 • Αξιολόγηση του επενδυτικού προγράμματος και επιλογή του πλέον συμφέροντος χρηματοδοτικού σχήματος για την επιχείρηση
 • Συγκριτική ανάλυση όλων των εναλλακτικών σεναρίων χρηματοδότησης
 • Σύνταξη οικονομοτεχνικής προμελέτης για την εξασφάλιση τραπεζικού δανεισμού (εφόσον απαιτείται)
 • Οικονομική ανάλυση και μελέτη βιωσιμότητας της επένδυσης
 • Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης και ερωτηματολογίου προγράμματος.
 • Συμπλήρωση του φακέλου με όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά στοιχεία (καταστατικά, ισολογισμοί, προτιμολόγια εξοπλισμού, lay-out, σχέδια κτιριακών εγκαταστάσεων κ.λπ.)
 • Κατάρτιση και υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας στον αρμόδιο Φορέα
 • Υποστήριξη του φορέα κατά το στάδιο της αξιολόγησης της πρότασης και μέχρι την οριστική έγκριση του επενδυτικού έργου
 • Παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και υποστήριξη στη συγκέντρωση πρόσθετων στοιχείων και δικαιολογητικών
 • Εκπόνηση των ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων προόδου στους αρμόδιους φορείς
 • Υποστήριξη για την καταβολή της επιχορήγησης έως και την τελική αποπληρωμή του έργου
ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ως Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας ορίζουμε τη διαδικασία εντοπισμού προβλημάτων και ευκαιριών, στοχοθέτησης, εξεύρεσης κατάλληλων λύσεων καθώς και της στάθμισης των μειονεκτημάτων και των πλεονεκτημάτων των διάφορων εναλλακτικών. Ειδικότερα, οι Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας (Feasibility Studies) έχουν ως στόχο την ανάλυση ενός προτεινόμενου επιχειρηματικού επιχειρήματος ώστε να καθοριστούν οι δυνατότητες επιτυχίας του εγχειρήματος αυτού.

Οι Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας περιλαμβάνουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με:


 • Τη δομή της επιχείρησης
 • Τα προϊόντα της επιχείρησης
 • Τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση
 • Το σύστημα αποθήκευσης και διανομής της επιχείρησης
 • Τους παραγωγικούς συντελεστές της επιχείρησης

Τα αποτελέσματα των μελετών αυτών συνιστούν καθοριστικό παράγοντα για την τελική απόφαση υλοποίησης όλων των επενδυτικών προσπαθειών, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στον αναλυτικό σχεδιασμό και μειώνουν τον χρόνο συλλογής πληροφοριών κατά την διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Στο πλαίσιο αυτό, το OFFICE4YOU αναλαμβάνει την εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας για την αξιολόγηση επιχειρηματικών ιδεών ή επενδυτικών σχεδίων, με σκοπό την εξαγωγή τεκμηριωμένων συμπερασμάτων σχετικά με το αν είναι συμφέρουσα η υλοποίηση του εκάστοτε εγχειρήματος.

Η μεθοδολογία που ακολουθούμε κατά την εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας στηρίζεται στις ακόλουθες παραμέτρους:


 • Ανάλυση της αγοράς και του εξωτερικού περιβάλλοντος
 • Ανάλυση Τεχνικής Βιωσιμότητας
 • Ανάλυση Κόστους και Οφέλους (Cost - Benefit Analysis)
 • Αξιολόγηση της προσδοκώμενης οικονομικής απόδοσης της επένδυσης με χρήση κατάλληλων εργαλείων (Μέθοδος Καθαρής Παρούσης Αξίας,
 • Μέθοδος Εσωτερικού Ποσοστού Απόδοσης, Return on Investment, κλπ.)

Το όφελος του Πελάτη από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του OFFICE4YOU είναι η επιστημονικά τεκμηριωμένη αξιολόγηση της βιωσιμότητας της επιχειρηματικής ιδέας ή του επενδυτικού του σχεδίου, έτσι ώστε να λάβει την ορθή επιχειρηματική απόφαση.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

H επιτυχία μιας εταιρείας μετριέται από την αξία της. Πολλοί επιχειρηματίες δεν γνωρίζουν την πραγματική αξία της εταιρείας τους και ασχολούνται με αυτήν μόνον όταν αναγκαστούν να το κάνουν (π.χ σε περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσης) αλλά, ακόμα και τότε, συνηθίζουν να καταφεύγουν σε εμπειρικούς τρόπους εκτίμησης.

Στην κατηγορία των «μικρών επιχειρήσεων» ο καθορισμός της αξίας της επιχείρησης είναι πρακτικά σχεδόν άγνωστη. Όμως η γνώση είναι δύναμη, οπότε η γνώση της καθαρής αξίας μιας εταιρείας και των παραγόντων που την διαμορφώνουν, αποτελεί σημαντικό εργαλείο και ένδειξη για το που βρίσκεται η εταιρεία και κυρίως για το πως μπορεί μακροπρόθεσμα να βελτιωθεί.

Η αποτίμηση μιας εταιρίας είναι εκ φύσεως μια πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί γνώση της αγοράς, αναλυτικές ικανότητες καθώς και κριτική ικανότητα. Κατά τις περιόδους οικονομικής ύφεσης, οι απόπειρες αποτίμησης μιας εταιρίας δυσχεραίνονται περαιτέρω για πολλούς λόγους.

Ανεξάρτητα από το αντικείμενο δραστηριότητας μιας επιχείρησης, από τα πάγια στοιχεία της, από τη φήμη της ή από τη δυναμική της, υπάρχει ένας παράγοντας που παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της τελικής αξίας: το ρίσκο ή αλλιώς επιχειρηματικός κίνδυνος. Όσο χαμηλότερη η επικινδυνότητα της επιχείρησης (με όλους τους άλλους παράγοντες να παραμένουν σταθεροί), τόσο υψηλότερη η εκτίμηση της αξίας.

Η αποτίμηση μιας επιχείρησης είναι απαραίτητη προκειμένου να γίνει η εξαγορά εταιρικού μεριδίου ή συγχώνευση της με κάποια άλλη επιχείρηση. Συχνά, η αποτίμηση γίνεται και για την ενημέρωση των μετόχων μιας εταιρίας. Οι συνηθέστεροι χρησιμοποιούμενοι τρόποι/μέθοδοι αποτίμησης επιχειρήσεων είναι οι εξής:


 • Βάση πρόβλεψης των μελλοντικών Ταμειακών Ροών της επιχείρησης
 • Βάση των Δεικτών Αγοράς
 • Βάση Περιουσιακών Στοιχείων (Προσδιορισμός Καθαρής Θέσης επιχείρησης, Προσδιορισμός της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης σε περίπτωση ρευστοποίησης)

Η χρήση εναλλακτικών μεθόδων αποτίμησης μας οδηγεί σε περισσότερο ασφαλή συμπεράσματα. Ωστόσο, οι διαφορετικές μέθοδοι θα μας δώσουν διαφορετικά αποτελέσματα για την αξία της ίδιας εταιρείας. Για τους παραπάνω λόγους χρησιμοποιούμε διαφορετικές μεθόδους αποτίμησης, οι οποίες μας προσδιορίζουν ένα εύρος τιμών εντός του οποίου θα μπορούσε να βρεθεί μία τιμή για να υποστηριχθεί μία συναλλαγή.


Στο πλαίσιο αυτό, το OFFICE4YOU αναλαμβάνει την εκπόνηση Μελετών Αποτίμησης Επιχειρήσεων βάσει επιστημονικών εργαλείων και μεθόδων, με σκοπό την πληροφόρηση της Διοίκησης της εκάστοτε εταιρίας αναφορικά με το ακριβές ύψος της αξίας της επιχείρησης ούτως ώστε να μπορεί μακροπρόθεσμα να βελτιωθεί.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Οι Μελέτες Ανασχεδιασμού Επιχειρησιακών Λειτουργιών περιλαμβάνουν όλες εκείνες τις Επιχειρησιακές Διαδικασίες της επιχείρησης ώστε με τον κατάλληλο ανασχεδιασμό/βελτίωση τους και με βάση τις προδιαγεγραμμένες δυνατότητες, η επιχείρηση να επιτύχει το μέγιστο αποτέλεσμα δηλαδή την βελτιστοποίηση της λειτουργίας της.

Οι Μελέτες Ανασχεδιασμού Επιχειρησιακών Λειτουργιών περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής:


 • Διαγνωστική μελέτη για την υφιστάμενη λειτουργία της επιχείρησης
 • Επανεξέταση/ανασχεδιασμός/βελτιστοποίηση του υφιστάμενου Οργανογράμματος της επιχείρησης
 • Εντοπισμός των τμημάτων της επιχείρησης που πρόκειται να ανασυγκροτηθούν
 • Εντοπισμός και αναλυτική καταγραφή των Επιχειρηματικών Διαδικασιών που πρόκειται να ανασχεδιαστούν/βελτιστοποιηθούν σε κάθε τμήμα
 • Καθορισμός των μεθόδων συλλογής δεδομένων/πληροφοριών της κάθε Επιχειρηματικής Διαδικασίας
 • Ανασχεδιασμός/βελτιστοποίηση των Επιχειρηματικών Διαδικασιών σε κάθε τμήμα. Αναλυτική περιγραφή διαδικσιών και διαγράμματα ροής. Περιγραφές θέσεων εργασίας (Job Description)
 • Μεθοδολογία καθορισμού των μελλοντικών επιπέδων επίδοσης-στόχων
 • Μεθοδολογία παρουσίασης των αποτελεσμάτων στην Διοίκηση της επιχείρησης

Επιπλέον οι Μελέτες Ανασχεδιασμού Επιχειρησιακών Λειτουργιών προβλέπουν την συστηματική εποπτεία της απόδοσης όλων των διεργασιών, την ανάπτυξη κατάλληλης οργανωτικής δομής και την εγκατάσταση αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου.